Byggeriets Automatiske RegelTjek

Om projektet

BART står for Byggeriets Automatiske RegelTjek.

BART-projektet har til formål at højne kvaliteten af byggeprojekter gennem automatisk regeltjek af digitale byggeprojekter. ​

I projektet bliver der udarbejdet regler, der kan bruges til at tjekke om Bygningsreglementets (BR18) krav er overholdt. Projektet vil også udvikle en fælles, åben og distribueret branchestandard for automatisk regeltjek af digitale byggeprojekter. ​

Projektets indledende faser har demonstreret at automatiske regeltjek er velegnede til at opdage fejl og uhensigtsmæssigheder i de digitale bygningsmodeller, inden byggeriet igangsættes. Dette medfører store økonomiske besparelser og øget kvalitet i byggeprojekterne, idet fejlene kan rettes inden projektet realiseres. ​

Projektet kører fra januar 2021 til juni 2022. Den samlede projektsum er på 2,5 millioner kr., som finansieres med støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond. NIRAS står for projektledelsen og gennemførelsen af projektet

Hvad er Automatic Rule Checking?

Ethvert byggeprojekt skal leve op til en række prædefinerede krav. Der er generiske krav som beskrevet i fx Bygningsreglementet og erfaringsblade som eksempelvis BYG-ERFA. Og der er projektspecifikke krav, som bygherren oplister i byggeprogrammet for det enkelte byggeri.

ARC-teknologien handler om at omdanne de krav, der stilles til byggeriet, til maskinlæsbare regler. Regler kan herefter køres på byggeprojektets projektdokumentation for at opdage, hvor projektet evt. afviger fra de prædefinerede krav.

Med ARC-teknologi kan hele eller dele af granskningsprocessen automatiseres. Det kan gøre det nemmere og hurtigere at opdage potentielle fejl og mangler i byggeprojektet, før det realiseres.

Hvornår kan vi bruge ARC?

Granskning og kvalitetssikring er en vigtig del af alle byggeprojekter. I prægranskningsprocessen sikres det, at de nødvendige oplysninger er til rådighed. Vigtige spørgsmål i prægranskningen er fx: Findes der rum i modellen? Har alle rum en klassifikationskode (eller en navngivning der kan oversættes til en klassifikationskode)? Har alle rum et areal?

Når prægranskningen er overstået, begynder den reelle granskningsproces. Her stilles spørgsmål for at undersøge om kravene til byggeriet er overholdt, fx: Er arealbehovene i rumprogrammet opfyldt? Er der tilstrækkelig fri manøvreplads på handicaptoiletterne? Har ramperne den rette hældning?

ARC kan anvendes til at automatisere både prægranskningen og selve granskningsprocessen. Der er dog en tendens til at de kommercielle ARC-værktøjer, der findes på markedet i dag, fokuserer mest på selve granskningsprocessen. Værktøjerne antager, at bygningsmodellerne komplette og 100% korrekt strukturerede, hvilket sætter meget store krav til kvaliteten af den bygningsmodel, der udarbejdes af den projekterende part. Værktøjerne passer dermed ikke helt til den virkelighed, der findes i byggeriet i dag. I praksis betyder dette at granskningsprocessen ofte ikke automatiseres, men forbliver en manuel og håndholdt proces på mange byggeprojekter.

BART-projektet arbejder i to spor

Vi arbejder i to sideløbende spor for at sikre at arbejdet med ARC er både konkret og visionært og giver mening for branchen både på kort og lang sigt:

Spor A arbejder vi med at omsætte krav fra det gældende bygningsreglement (BR18) til regler. Det resulterer i en række konkrete regler, som alle byggeriets parter kan benytte til at granske deres bygningsmodel. Vi formulerer reglerne, så de kan bruges i programmet Solibri, der er et udbredt værktøj til visning og kvalitetssikring af bygningsmodeller.

Spor B arbejder vi på at udvide branchens kendskab til mulighederne i ARC-teknologi. Vi forsøger fx at besvare spørgsmål som:

  • Hvordan kan man som bygherre omsætte sine egne projektspecifikke krav til maskinlæsbare regler for byggeriet?
  • Hvordan kan man formulere reglerne på en generisk måde, så de er uafhængig af klassifikationssystem og software?
  • Kan vi gøre det nemt at oversætte mellem forskellige klassifikationssystemer og berige bygningsmodellen med implicit viden, så prægranskningsprocessen bliver lettere?

Vi offentliggør resultaterne af BART-projektet som tre releases i henholdsvis juni 2021, november 2021 og juni 2022. På siden Spor A og Spor B kan du finde projektleverancerne for de to spor.

Bygningsstyrelsen
Københavns Universitet
Molio logo
NIRAS logo
NIRAS logo
NIRAS logo

Seneste nyt

Byggeriets ”stavekontrol” finder selv fejl i projekterne

”Kan vi sætte computeren til at tjekke, om vores planlagte byggerier lever op til Bygningsreglementets krav? ” Det spørgsmål har ni danske bygherrer sat sig for at besvare i BART-projektet. Målet er at automatisere vigtige dele af byggeriets kvalitetssikringsproces,...

læs mere

#BARTbyg på LinkedIn