Hvad er Automatic Rule Checking?

Ethvert byggeprojekt skal leve op til en række prædefinerede krav. Der er generiske krav som beskrevet i fx Bygningsreglementet og erfaringsblade som eksempelvis BYG-ERFA. Og der er projektspecifikke krav, som bygherren oplister i byggeprogrammet for det enkelte byggeri.

ARC-teknologien handler om at omdanne de krav, der stilles til byggeriet, til maskinlæsbare regler. Regler kan herefter køres på byggeprojektets projektdokumentation for at opdage, hvor projektet evt. afviger fra de prædefinerede krav.

Med ARC-teknologi kan hele eller dele af granskningsprocessen automatiseres. Det kan gøre det nemmere og hurtigere at opdage potentielle fejl og mangler i byggeprojektet, før det realiseres.

Hvornår kan vi bruge ARC?

Granskning og kvalitetssikring er en vigtig del af alle byggeprojekter. I prægranskningsprocessen sikres det, at de nødvendige oplysninger er til rådighed. Vigtige spørgsmål i prægranskningen er fx: Findes der rum i modellen? Har alle rum en klassifikationskode (eller en navngivning der kan oversættes til en klassifikationskode)? Har alle rum et areal?

Når prægranskningen er overstået, begynder den reelle granskningsproces. Her stilles spørgsmål for at undersøge om kravene til byggeriet er overholdt, fx: Er arealbehovene i rumprogrammet opfyldt? Er der tilstrækkelig fri manøvreplads på handicaptoiletterne? Har ramperne den rette hældning?

ARC kan anvendes til at automatisere både prægranskningen og selve granskningsprocessen. Der er dog en tendens til at de kommercielle ARC-værktøjer, der findes på markedet i dag, fokuserer mest på selve granskningsprocessen. Værktøjerne antager, at bygningsmodellerne komplette og 100% korrekt strukturerede, hvilket sætter meget store krav til kvaliteten af den bygningsmodel, der udarbejdes af den projekterende part. Værktøjerne passer dermed ikke helt til den virkelighed, der findes i byggeriet i dag. I praksis betyder dette at granskningsprocessen ofte ikke automatiseres, men forbliver en manuel og håndholdt proces på mange byggeprojekter.