ARC-teknologi har et stort potentiale for at gøre det hurtigere og nemmere at opdage fejl og mangler i byggeprojekter. I BART-projektet arbejder vi på at udfolde dette potentiale og hjælpe byggebranchen som helhed til at øge kvaliteten af byggeprojekter.

BART-projektet arbejder i to spor

Vi arbejder i to sideløbende spor for at sikre at arbejdet med ARC er både konkret og visionært og giver mening for branchen både på kort og lang sigt:

I BR18-sporet arbejder vi med at omsætte krav fra det gældende bygningsreglement (BR18) til regler. Det resulterer i en række konkrete regler, som alle byggeriets parter kan benytte til at granske deres bygningsmodel. Vi formulerer reglerne, så de kan bruges i programmet Solibri, som er et udbredt værktøj til visning og kvalitetssikring af bygningsmodeller.

I metode-sporet arbejder vi på at udvide branchens kendskab til mulighederne i ARC-teknologi. Vi forsøger fx at besvare spørgsmål som:

 • Hvordan kan man som bygherre omsætte sine egne projektspecifikke krav til maskinlæsbare regler for byggeriet?
 • Hvordan kan man formulere reglerne på en generisk måde, så de er uafhængig af klassifikationssystem og software?
 • Kan vi gøre det nemt at oversætte mellem forskellige klassifikationssystemer og berige bygningsmodellen med implicit viden, så prægranskningsprocessen bliver lettere?

Release nr. 2: De foreløbige resultater

Vi offentliggør resultaterne af BART-projektet som tre releases i henholdsvis juni 2021, november 2021 og juni 2022. Nedenfor kan du finde projektleverancerne for hvert spor.

BR18 sporet

I BR18-sporet har vi udviklet en række regelsæt, der kan hjælpe dig med at afgøre om et byggeprojekts fagmodeller er i strid med det gældende Bygningsreglements bestemmelser.

Regelsættene hjælper dig med at identificere en række opmærksomhedspunkter i modellen. Vi foreslår, at du gennemgår opmærksomhedspunkterne enkeltvist og tager stilling til, om der er afvigelser mellem fagmodeller og kravene i Bygningsreglementet (BR18). Når du har udpeget de kritiske punkter, kan du opsætte disse i en standardrapport i Solibri. På denne måde kan du dokumentere granskningsprocessen og sikre at der rettes op på fejl og mangler i projektet. Læs mere om hvordan du bruger regelsættet i ”BART – Guide til anvendelse af støtteværktøjet til BR18”.

Regelsættet tager udgangspunkt i følgende kapitler fra BR18:

 • Kapitel 2 – Adgangsforhold
 • Kapitel 4 – Afløb
 • Kapitel 5 – Brand
 • Kapitel 9 – Bygningers indretning
 • Kapitel 14 – Fugt og vådrum
 • Kapitel 21 – Vand
 • Kapitel 22 – Ventilation

Du kan se en detaljeret oversigt over de omsatte krav i ”bilag 4 – Oversigt over omsatte krav i BR18”

Støtteværktøjet tager udgangspunkt i almindelige branchestandarder, såsom DIKON/BIM7AA, CCS-rumanvendelse, IFC, hvor det er muligt – f.eks. navngivning af objektegenskaber. Krav til modeller og egenskaber er beskrevet i ”bilag 1 – krav til objektegenskaber og objekttyper”.

Metode-sporet

Release 1 

I metodesporet har vi læst og opsummeret hvad den nyeste, internationale forskning siger om Automatic Rule Checking (ARC) teknologi. Vores litteraturstudie, der bygger på 49 videnskabelige publikationer, beskriver hvad ARC-teknologien er samt hvilket potentiale og udfordringer teknologien har. Litteraturstudiet viser, at selvom ARC teknologien har et kæmpe potentiale (ca. 40 mia kr alene i Danmark), er den svær at implementere i praksis. 

ARC-teknologien har brug for et skub i den rigtige retning, og den nyeste forskning peger på, at semantiske webteknologier kan give ARC teknologien det nødvendige skub. Med udgangspunkt i forskningen og erfaringer fra international praksis, beskriver vi, hvordan en kobling af ARC og semantiske webteknologier kan se ud i praksis. 

Læs et executive summary af litteraturstudiet her. 

Find den fulde rapport her. 

Release 2 

Leverancen i andet release på metodesporet er en praktisk afprøvning af udvalgte teknologier fra litteraturstudiet på en konkret case. Denne case var udvalgt ud fra følgende kriterier: 

 • Udfører et tjek som ikke var muligt at gennemføre med den teknologi der er til rådighed i BR18-sporet 
 • Tjekket er afhængigt af information som ikke typisk er indeholdt i en BIM-model 
 • Model ufuldkommen og kræver opkvalifikation for korrekt identifikation af objekter 
 • Metoden er letoverførlig til andre cases 

Den konkrete case der blev udvalgt var tjek af brand- og røgspjæld. Denne øvelse foregår typisk ved at sammenligne brandplaner og ventilationsplaner for at kunne bestemme hvor der er kanalgennemføringer i brandadskillelser. Brandsektioneringen fremgår typisk ikke af modellen, og derfor er det ikke muligt at gennemføre tjekket med nuværende teknologi. 

Den udviklede proof of concept applikation, som kan ses i nedenstående video er bygget på baggrund af modeldata som har gennemgået følgende præprocessering: 

1. Udtræk af relevant semantisk information fra modeller i RDF (BOT, Products, Properties, OMG/FOG) 

2. Identifikation af VVS-komponenter som brand- og røgspjæld ved automatisk udledelse af CCS-klasser 

3. Opkvalificering af kvaliteten af IFC Space Boundaries fra arkitektmodel (bestemmelse af modstående vægoverflade)

4. Identifikation af clashes mellem space boundaries og kanaler/spjæld 

5. Tilknytning af rum til brandsektioner via mapping på rumnavn og navn på brandsektion (beskrevet i regneark) 

Ud fra den sammensatte semantiske model var det herefter muligt at udføre de tjek som demonstreres i modellen. 

Se videoen, hvor vi demonstrerer hvordan vi kan opkvalificere end model.